Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Πρωταρχικό μέλημα της επιχείρησης ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ-ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ είναι η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας στους πελάτες της που συμμορφώνονται επακριβώς με τις συμφωνημένες προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται από τις απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Η Διοίκηση και όλο το προσωπικό, θέτουν ως κύριο στόχο την πλήρη κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματα και ερωτήματα τους. Επιθυμία της επιχείρησης είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στα πλαίσια της συνεχούς της βελτίωσης και της ανάπτυξης πνεύματος ποιότητας η ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ-ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα και γνώσεις σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της.

Η ικανοποίηση των πελατών, αποτελεί στρατηγικό σημείο στη λειτουργία της. Η επιχείρηση αναγνωρίζει τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι πελάτες της στη διατήρηση της ανταγωνιστικής της θέσης. Έτσι δεσμεύεται στην τήρηση των συμφωνηθέντων με τους πελάτες χρόνων παρoχής υπηρεσιών και επίλυσης τυχόν προβλημάτων.

Απαιτεί από τους προμηθευτές της να τηρούν τις απαιτήσεις ποιότητας που αυτή έχει ορίσει και διατηρεί μέσω του τεκμηριωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης και της αποδοτικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας η ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ-ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ στηρίζεται:

 • στο ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό,
 • στη συνεχή αξιολόγηση των προμηθευτών και των συνεργατών της,
 • στον ορθά σχεδιασμένο έλεγχο ποιότητας στην παροχής υπηρεσιών,
 • στην προγραμματισμένη εκπαίδευση του προσωπικού της,
 • στις συνεχείς επενδύσεις με στόχο την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της,
 • στην συνεχή ενημέρωση για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.

και στοχεύει στα ακόλουθα:

 • στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών της,
 • στη συνεχή μείωση των παραπόνων,
 • στη συστηματική ανάλυση όλων των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, και στην διερεύνηση και ανάλυση των αιτιών,
 • στα τυχόν βάσιμα παράπονα πελατών να αποτελούν αντικείμενο εξέτασης και ικανοποίησης,
 • στη θέσπιση αντικειμενικών στόχων ποιότητας οι οποίοι προκύπτουν από τις διεργασίες μέτρησης και παρακολούθησης της απόδοσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Όλοι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση, έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

Είναι επίσης ευθύνη της Διοίκησης της ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗΣ-ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι εφαρμόσιμη, με απώτερο σκοπό την συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της, την προσήλωση στους στόχους της, προσφέροντας στους πελάτες της υψηλό επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών.

Πολιτική Ποιότητας
Εγκεκριμένη και Υπογεγραμμένη
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ